Privacy Policy

Verantwoordelijk voor de gegevensverwerking
GERRY WEBER Retail GmbH, Neulehenstr. 8, 33790 Halle/Westfalen, Duitsland, e-mailadres: klantenkaart@gerryweber-shop.nl (hierna te noemen GWR), is voor u de verantwoordelijke voor de verwerking van gegevens en voor uw vragen over gegevensbescherming. Uw persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt overeenkomstig de richtlijnen van de gegevensbeschermingswetgeving van de EU. De toezichthouder voor gegevensbescherming van GWR kunt u bereiken via GERRY WEBER Retail GmbH, Datenschutzbeauftragter, Neulehenstr. 8, 33790 Halle/Westfalen, Duitsland, e-mailadres: datenschutz@gerryweber.de

Verzameling, verwerking en toestemming
GWR verzamelt en verwerkt de volgende gegevens op basis van uw vrijwillige aanmelding voor het loyaliteitsprogramma: naam, geslacht, titel, adres, geboortedatum, contactgegevens (e-mailadres, telefoonnummer) en wat uw aankopen betreft bonuspunten, betaalwijze, tijd, plaats, klantnummer, prijzen en artikelen, deelname aan acties en vouchers. De toestemming voor de gegevensverwerking verleent u doorgaans door de deelname- en gebruikersvoorwaarden te accepteren bij uw aanmelding. Wij verwerken uw gegevens en slaan deze op, zolang het noodzakelijk is voor de naleving van onze contractuele en wettelijke verplichtingen. In aansluiting hierop worden uw gegevens regelmatig verwijderd, tenzij de tijdelijke verdere verwerking ervan noodzakelijk is om te voldoen aan de wettelijke bewaartermijnen of voor het behouden van bewijsmateriaal in het kader van de voorschriften inzake verjaring.

Doel en gebruik van gegevens
GWR zal uw persoonsgegevens verwerken voor de deelname aan het loyaliteitsprogramma, voor de daarmee verbonden doeleinden/voor het nakomen van de contractuele verplichtingen tegenover u en voor het beheer van uw punten. Rechtsgrondslag hiervoor is artikel 6, lid 1b AVG. Naast de feitelijke nakoming van de contractuele plichten zal GWR uw gegevens, voor zover dit noodzakelijk is, tevens gebruiken voor eigen reclame die in overeenstemming is met uw interesses en voor intern marktonderzoek, indien u geen bezwaar hebt gemaakt tegen het gebruik van uw gegevens. Hiertoe behoren ook informatiecampagnes, de optimalisatie van ons aanbod op basis van de klantrelatie tussen u en GWR en de verdere ontwikkeling van het loyaliteitsprogramma. GWR verwerkt uw gegevens gedeeltelijk ook geautomatiseerd om bepaalde persoonlijke/zakelijke aspecten te evalueren, namelijk vooral om u gerichter te informeren over artikelen of om de communicatie met u op uw behoeften af te kunnen stemmen. Rechtsgrondslag hiervoor is artikel 6, lid 1f AVG. Voor zover u ons toestemming hebt gegeven voor de verwerking van persoonsgegevens voor specifieke doeleinden, is de rechtmatigheid van de gegevensverwerking afhankelijk van de mate van uw inwilliging; rechtsgrondslag hiervoor is artikel 6, lid 1a AVG. Een verleende toestemming kan te allen tijde met werking voor de toekomst worden herroepen. Uw persoonsgegevens worden in principe niet aan derden verstrekt. Binnen GWR zijn uw gegevens alleen toegankelijk voor de afdelingen die ze nodig hebben voor het nakomen van bestaande contractuele verplichtingen, waarbij in dat kader ook externe dienstverleners uw gegevens kunnen ontvangen, maar alleen indien en voor zover ze als verwerker de inachtneming van de wettelijke voorschriften van de AVG en de Duitse Wet Bescherming Persoonsgegevens (BDSG) garanderen.

Omgang met uw gegevens bij opzegging of beƫindiging
Bij opzegging of beƫindiging van uw deelname aan het loyaliteitsprogramma worden uw gegevens verwijderd, mits het verwijderen niet in tegenspraak is met de vereisten inzake gegevensopslag.

Uw rechten
Met betrekking tot uw persoonsgegevens hebt u het recht van inzage (artikel 15 AVG), het recht op rectificatie (artikel 16 AVG) en het recht op gegevenswissing (artikel 17 AVG), evenals het recht op beperking van de verwerking (artikel 18 AVG). U hebt bovendien het recht van bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (artikel 21 AVG), het recht op overdraagbaarheid van gegevens (artikel 20 AVG) en het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit (artikel 77 AVG). GWR geeft u op aanvraag graag informatie over de over u opgeslagen gegevens. U kunt uw vraag sturen aan onze klantenservice of per e-mail aan de toezichthouder voor gegevensbescherming via datenschutz@gerryweber.com

Informatie over uw recht van bezwaar conform artikel 21 AVG

a) U hebt te allen tijde het recht om vanwege met uw specifieke situatie verband houdende redenen bezwaar te maken tegen de verwerking van de u betreffende persoonsgegevens op basis van artikel 6, lid 1e en lid 1f AVG (gegevensverwerking in het algemeen belang of voor gerechtvaardigde belangen). Dit geldt ook voor een profilering op basis van die bepalingen in de zin van artikel 4, lid 4 AVG. Na indiening van een bezwaar zal GWR de verwerking van uw persoonsgegevens staken, tenzij GWR dwingende gerechtvaardigde gronden voor de
verwerking aanvoert die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden of die verband houden met de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

b) GWR zal uw persoonsgegevens in afzonderlijke gevallen verwerken ten behoeve van direct marketing. U hebt te allen tijde het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van de u betreffende persoonsgegevens voor dergelijke marketing, met inbegrip van profilering in de zin van artikel 4, lid 4 AVG, voor zover die betrekking heeft op direct marketing. Wanneer u bezwaar maakt tegen verwerking ten behoeve van direct marketing, worden uw persoonsgegevens niet meer voor deze doeleinden verwerkt.

c) Het bezwaar kan vormvrij worden ingediend en dient zo mogelijk gericht te worden aan: GERRY WEBER klantenkaart service-center, P. O. Box 7002, 3109 AA Schiedam, Nederland, Tel.: 040-7980087, e-mailadres: klantenkaart@gerryweber-shop.nl